Wat wordt van elke UHasselt auteur verwacht?

U bent hier

Er wordt van de UHasselt auteurs verwacht dat ze de auteursversie (bij voorkeur een post-reviewed preprint) van hun peer reviewed publicaties uit tijdschriften en proceedings in de repository van de Universiteit Hasselt (cf. Document Server@UHasselt) opladen. Voor andere publicaties wordt deponering sterk aangemoedigd. De Universiteitsbibliotheek controleert voor elke opgeladen tekst het open access-beleid van de uitgever en past de toegang in de Document Server hieraan aan. 

De deponering gaat praktisch als volgt in zijn werk:

STAP 1

  • De auteursversies van de publicaties van de UHasselt auteurs worden door hen elektronisch opgeladen met toevoeging van een basisset aan bibliografische gegevens. Het is aangewezen om de upload uit te voeren op het moment van de officiële publicatie door de uitgever.
  • De publicaties die in de Web of Science terechtkomen, worden na het verschijnen in de Web of Science door de Universiteitsbibliotheek gecontroleerd en indien nodig alsnog ingevoerd in de Document Server, waarna - indien nodig - de auteursversie wordt opgevraagd bij de onderzoeker.

Ter informatie:

  • Wanneer de opname volledig is afgerond, wordt de UHasselt auteur hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Indien gegevens ontbreken, wordt de UHasselt auteur gecontacteerd door de Universiteitsbibliotheek.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de UHasselt auteur om ervoor te zorgen dat zijn publicatielijst correct en volledig is.
  • De elektronische invoer van publicaties kan steeds uitbesteed worden aan een collega.

STAP 2

De Universiteitsbibliotheek controleert voor elke opgeladen tekst het open access-beleid van de uitgever en houdt rekening met opmerkingen over de bescherming van intellectuele rechten en de afspraken, intern en met derden, omtrent het publiek maken van onderzoeksresultaten.
De Universiteitsbibliotheek past de toegang tot de tekst in de Document Server aan in overeenstemming met dit open access-beleid en eventuele opmerkingen. Dit resulteert in drie opties:

  • open access: de full text is vrij beschikbaar voor iedereen, ook voor externen.
  • restricted access: de full text zit onder embargo, maar kan wel geraadpleegd worden door UHasselt personeel en UHasselt studenten nadat ze ingelogd zijn.
  • closed access: de full text zit volledig onder embargo en kan dus door niemand worden geraadpleegd; indien vereist kunnen zelfs de metadata onder embargo geplaatst worden.

Ter informatie:

  • Er zijn verschillende termijnen van embargo mogelijk.
  • De UHasselt auteur wordt geacht op de hoogte te zijn van het contract dat hij/zij met de uitgever heeft afgesloten en of er specifieke afspraken rond het ter beschikking stellen van de tekst via internet worden vermeld. Zijn er geen dergelijke regels opgenomen, of werd een standaardcontract ondertekend (wat in de meeste gevallen zo is), dan gaat de Universiteitsbibliotheek ervan uit dat de afspraken die op Sherpa/Romeo voor de resp. uitgever vermeld worden, van toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Universiteitsbibliotheek om die informatie correct toe te passen. Indien er tussen de UHasselt auteur en de uitgever andere afspraken werden overeengekomen rond het ter beschikking stellen van de tekst via internet dan wat standaard wordt toegepast en/of indien er rekening dient te worden gehouden met bepaalde intellectuele rechten die dienen te worden beschermd en/of met afspraken, intern en met derden omtrent het publiek maken van onderzoeksresultaten, dient de UHasselt auteur dit aan de Universiteitsbibliotheek te melden.

Opvolging achteraf

Na deponering kunnen aanpassingen en correcties aan publicaties doorgegeven worden aan de Universiteitsbibliotheek, die hierover de eindverantwoordelijkheid draagt. In geval van discussie over publicatiecategorieën wordt contact opgenomen met de Dienst Onderzoekscoördinatie, die ook alle andere betwistingen zal behandelen.

Top