Auteursrecht als student

U bent hier

1. U bent zelf auteur van het auteursrechtelijk beschermd materiaal
2. U gebruikt auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen

1. U bent zelf auteur van het auteursrechtelijk beschermd materiaal

Bachelor- en masterstudenten

Sinds het academiejaar 2018-2019 is het “Reglement inzake de rechten op onderzoeksresultaten en rechten op auteurswerken van bachelor- en masterstudenten van UHasselt, tUL en de partnerinstellingen in een gezamenlijke opleiding” van kracht. Dit reglement is énkel van toepassing op creaties die de student realiseert in het kader van een opleiding aan de Universiteit Hasselt of de tUL of in het kader van een gezamenlijke opleiding aan de Universiteit Hasselt en een partnerinstelling. Het regelt zowel de rechten op auteurswerken als de rechten op onderzoeksresultaten. We beperken ons hier tot het eerste (auteurswerken), aangezien het tweede aspect niet onder het auteursrecht valt.

Wat houdt dit reglement concreet in wat betreft rechten op auteurswerken?

Hieronder worden de belangrijkste principes met betrekking tot auteurswerken van het reglement (hoofdstuk 2) toegelicht. Het volledige reglement is beschikbaar via deze pagina.

Artikel 4 – Eigendomsrechten

U verwerft als bachelor- of masterstudent automatisch het auteursrecht op de werken die u aan de Universiteit Hasselt/tUL heeft gerealiseerd. U hoeft dus geen bijkomende formaliteiten te vervullen en het auteurswerk hoeft evenmin te worden gepubliceerd.

Indien echter een externe organisatie of medewerker van de Universiteit Hasselt/tUL betrokken is bij het financieren of realiseren van uw auteurswerk(en), moet een afwijkende  toewijzing van de rechten schriftelijk worden vastgelegd tussen uzelf, de Universiteit Hasselt/tUL en de externe organisatie of medewerker, en ter kennisgeving aan de Dienst Onderwijs worden bezorgd. Ingeval uw auteurswerk tot stand is gekomen in het kader van een stage, dient u voor het vastleggen van de rechten gebruik te maken van de specifieke templates (beschikbaar via het intranet, enkel toegankelijk voor personeel) die daarvoor voorzien zijn.

Artikel 5 - Gebruiksrechten

De Universiteit Hasselt krijgt voor de volledige duur van de rechten een kosteloos, onvervreemdbaar, niet-exclusief gebruiksrecht op uw auteurswerken of onderzoeksresultaten voor onderwijs en onderzoek. Dit recht blijft steeds gewaarborgd, ook al gaat u uw auteurswerk(en) exploiteren, en gaat in van zodra u uw auteurswerk(en) indient bij de universiteit.

Artikel 6 - Publicatievoorwaarden

U mag uw auteurswerk(en) geheel of gedeeltelijk publiceren of indienen voor prijsvragen, op voorwaarde dat u vooraf afspraken maakt met de coördinerend verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel over het al dan niet vermelden van de affiliatie met UHasselt en over de vermelding dat het auteurswerk/de auteurswerken tot stand kwamen onder begeleiding van de coördinerend verantwoordelijke/promotor. U dient bij publicatie ook de voorschriften te respecteren die binnen het betrokken vakgebied worden gehanteerd.

UHasselt heeft echter het recht om zich te verzetten tegen de publicatie of ander verder gebruik van uw auteurswerk(en) indien uw auteurswerk(en) vertrouwelijke informatie bevat(ten) of indien de rechten van de universiteit (bijvoorbeeld in het kader van een octrooiaanvraag of een lopend doctoraatsonderzoek) of van betrokken externe organisaties of medewerkers (zie artikel 4) beschermd moeten worden. U mag echter wel steeds een samenvatting van uw auteurswerk(en) (laten) publiceren zonder vermelding van vertrouwelijke informatie. 

Indien een externe organisatie of medewerker van de Universiteit Hasselt/tUL betrokken is bij het financieren of realiseren van uw auteurswerk(en), dienen de publicatievoorwaarden schriftelijk vastgelegd te worden tussen de uzelf, de Universiteit Hasselt/tUL en de externe organisatie of medewerker. Ingeval uw auteurswerk tot stand is gekomen in het kader van een stage, dient u voor het vastleggen van de publicatievoorwaarden gebruik te maken van de specifieke templates (beschikbaar via het intranet, enkel toegankelijk voor personeel) die daarvoor voorzien zijn.

Opgelet!

  • Wanneer u uw auteurswerk(en) gaat publiceren, controleer dan of het publishing of copyright transfer agreement van de uitgever in overeenstemming is met bovenstaand reglement. Indien de uitgever bijvoorbeeld niet toelaat dat UHasselt het recht verwerft om uw auteurswerk te gebruiken voor onderwijs en onderzoek, voeg dan een addendum toe of kies voor een aangepaste licentie die dit gebruiksrecht wél toelaat.
  • Hetzelfde principe geldt voor wedstrijden. Wanneer u uw auteurswerk(en) dus gaat indienen voor een prijsvraag, controleer dan het wedstrijdreglement op bepalingen die in strijd zijn met bovenstaand reglement. Indien dit laatste het geval is, voorzie dan in een afwijkend reglement tussen u en de organisatie van de wedstrijd.

Doctoraatsstudenten

Hiervoor is een reglement in de maak.

Opgelet!
Indien uw onderzoek door FWO of door een kaderprogramma van de Europese Unie werd gefinancierd, bijvoorbeeld via Horizon 2020 of FP7, dan moet het in Open Access bekend worden gemaakt. Klik hier (docx) voor een stappenplan om aan de voorwaarde van Open Access te kunnen voldoen.

2. U gebruikt auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen

Bij het gebruik van bronnenmateriaal dient u met volgende zaken rekening te houden:
  • Bronvermelding is steeds noodzakelijk. Vermeld dus steeds wie de auteur is van de werken die u aanhaalt en uit welke bron (boek, tijdschrift, …) u het materiaal heeft gehaald. Ook het jaartal en andere praktische gegevens zijn daarbij nuttig.  Raadpleeg module 6 van de cursus informatievaardigheden voor meer informatie over hoe u op een correcte manier kan verwijzen naar uw informatiebronnen.
  • Respecteer het auteursrecht. De kans is namelijk erg groot dat de bronnen die u gebruikt, auteursrechtelijk beschermd zijn. Klik hier voor meer informatie over welke werken precies beschermd worden. 
  • Gebruik enkel korte citaten. Anders schendt u het citaatrecht. Voor meer info over het citaatrecht en andere uitzonderingen op het auteursrecht, klik hier
  • Respecteer het portretrecht. Elke persoon heeft namelijk een recht op afbeelding. Dit houdt in dat het maken en verspreiden van iedere visuele afbeelding van een geïndividualiseerde en herkenbare persoon onderworpen is aan de toestemming van de betrokkene! Het maakt hierbij niet uit welke techniek er werd gebruikt: een foto, een tekening, een schilderij, filmbeelden… Toestemming voor het maken van de afbeelding betekent niet automatisch toestemming voor het verspreiden van de afbeelding. Houd hier dus rekening mee wanneer u verplicht of van plan bent uw onderzoek te publiceren! Klik hier (docx) voor een document dat u kan gebruiken voor het schriftelijk vastleggen van deze toestemming om problemen nadien te voorkomen. 
  • Let op voor plagiaat! Dit is het overnemen of vertalen van het werk van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm, zonder de bron te vermelden. Ook teksten laten opstellen door anderen valt hieronder.

Heeft u concrete vragen, neem dan zeker contact met ons op, hetzij via e-mail (eline.schoeters@uhasselt.be) hetzij telefonisch (011/26.81.22). We helpen u graag verder!

Top